mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin przyznawania nagród

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY

W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173 W ŁODZI


Łódź, 2008r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY NAUCZYCIELOM
§ 1
Podstawa prawna
1. art. 49 Karty Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
(DZ.U. z 2006r. nr 97, poz.674, nr 170, poz. 1218)
2. art. 39 ust.3 pkt. 2 Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2006r. nr 144, poz. 1043)
3. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2008r. Nr XXX/595/08 (Dz. U.W.Ł nr 152, poz. 1491)
§2
Wysokość i ogólne warunki przyznawania nagród
1. Dyrektor szkoły może przyznać nagrody, zwane dalej odpowiednio "nagrodami
dyrektora" w terminach:
 Dzień Edukacji Narodowej
 zakończenie roku szkolnego
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie
2. Środki przeznaczone na nagrody są odpisem w wysokości 0,8% od planowanego rocznego osobowego funduszu płac nauczycieli.
3. Prezydent Miasta Łodzi może zwiększyć odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 2 i środki pochodzące z tego zwiększenia przeznaczyć na nagrody dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły ustala corocznie wysokość przyznawanych nagród.
5. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody dyrektora z własnej inicjatywy.
6. Z wnioskami o przyznanie nagród dyrektora mogą występować także związki zawodowe.
7. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu nauczycielom nagród zasięga
o kandydatach opinii wicedyrektora szkoły.
8. Decyzja dyrektora o przyznaniu nagród jest ostateczna.
9. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda dyrektora, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 3
Kryteria przyznawania nagród nauczycielom
1. Nagrodę dyrektora otrzymuje nauczyciel, który spełnia co najmniej trzy z podanych poniżej kryteriów:
 wzorowe przestrzeganie zasad dyscypliny pracy
 osiąganie wyróżniających wyników w nauczaniu, potwierdzonych wynikami sprawdzianów i egzaminów lub udziału uczniów w konkursach i olimpiadach,
 stosowanie efektywnych form indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programףw autorskich,
 wzorowe realizowanie zadań w zakresie wychowania, w tym organizowanie uroczystości, imprez, wycieczek i zorganizowanego wypoczynku oraz uczestnictwo z uczniami w pozaszkolnych formach działalności społeczno-kulturalnej,
 niesienie pomocy uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej,
 podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania
przejawów patologii społecznej,
 wdrażanie efektywnych form współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 upowszechnianie doświadczeń oraz udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej początkujących nauczycieli,
 efektywne wykonywanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem
w szkole,
 wykazywanie troski o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej
 wykonywanie innych zadań na rzecz oświaty lub pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
 godne reprezentowanie szkoły w środowisku
II. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY
ADMINISTRACJI I PRACOWNIKOM OBSŁUGI
§ 1
Podstawa prawna
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Łódź (obowiązuje od 1 czerwca 1997r.)
§2
Wysokość i ogólne warunki przyznawania nagród
1. Dyrektor szkoły może przyznać nagrody, zwane dalej odpowiednio "nagrodami
dyrektora" w terminach:
 Dzień Edukacji Narodowej
 zakończenie roku szkolnego
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana
w innym terminie
2. Środki przeznaczone na nagrody są odpisem w wysokości 1 % od planowanego rocznego osobowego funduszu płac administracji i pracowników obsługi.
3. Dyrektor szkoły ustala corocznie wysokość przyznawanych nagród.
4. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody dyrektora z własnej inicjatywy.
5. Z wnioskami o przyznanie nagród dyrektora mogą występować także związki zawodowe.
6. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu pracownikom nagród zasięga
o kandydatach opinii wicedyrektora szkoły, kierownika administracyjnego
i kierownika pływalni.
7. Decyzja dyrektora o przyznaniu nagród jest ostateczna.
8. Nagrody mogą być przyznawane pracownikom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
9. Pracownik, któremu została przyznana nagroda dyrektora, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 3

Kryteria przyznawania nagród administracji i pracownikom obsługi

1. Nagrodę dyrektora otrzymuje pracownik, który spełnia co najmniej trzy
z podanych poniżej kryteriów:
 wzorowe przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązków określonych w Regulaminie Pracy
 terminowe, sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków określonych zakresem obowiązków
 osiąganie wysokich rezultatów w swojej pracy określonych zakresem
 odpowiedzialności
 wykazywanie aktywności i inwencji w pracy
 wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków
 wykazywanie szczególnej dbałości o mienie szkoły, powierzony sprzęt
i stanowisko pracy
 wzorowa współpraca z innymi pracownikami oraz nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 opiekuńczy i wychowawczy stosunek do dzieci.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 29.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 611
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 29.12.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl